1.    Prywatny żłobek "Liliputki" w Luboniu działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr.45, poz. 35)
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2011 nr.69 poz.367)
- Niniejszego statutu
- Innych przepisów prawa
2.    Siedziba prywatnego żłobka "Liliputki" mieści się w Luboniu przy ulicy Kasztelańskiej 5.
3.    Prywatny Żłobek "Liliputki" w Luboniu jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
4.    Warunkiem przyjęcia dziecka do Prywatnego Żłobka "Liliputki" jest:
- Podpisanie umowy cywilno - prawnej (zwanej dalej Umową)
- Złożenie karty zgłoszeniowej dziecka
- Wpłacenie wpisowego oraz przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego
5.    Do żłobka przyprowadzane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu.
- Zapisy prowadzone są przez cały rok.
- Wpisowe jest jednorazowe i bezzwrotne.
- Przy korzystaniu z opieki weekendowej rodzic zoobowiązany jest do zgłoszenia jeden dzień wcześniej.
6.    Opłata za pobyt dziecka płatna do 10 dnia każdego miesiąca gotówką lub na konto bankowe żłobka.
- W przypadku zalegania z opłatą żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy.
- W przypadku nieobecności dziecka, rodzice są zoobowiązani powiadomić żłobek najpóźniej do 8.00 w dniu nieobecności.
- Rodzice mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe.
- Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w karcie zgłoszeniowej wypełnionej i podpisanej przez rodziców po okazaniu dowodu tożsamości.
- Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia przez prawnego opiekuna dziecka.
7.    Prywatny Żłobek "Liliputki" zapewnia dziecku:
- Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno - wychowawczą
- Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zajęcia edukacyjne i artystyczne
- Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry
- Organizowanie spotkań rodziców z kadrą
- Indywidualną opiekę dostosowaną do własnego tempa rozwoju.

1.  Prywatny żłobek "Liliputki" w Luboniu działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr.45, poz. 35)
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2011 nr.69 poz.367)
- Niniejszego statutu
- Innych przepisów prawa
2.  Siedziba prywatnego żłobka "Liliputki" mieści się w Luboniu przy ulicy Kasztelańskiej 5.
3.  Prywatny Żłobek "Liliputki" w Luboniu jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
4.  Warunkiem przyjęcia dziecka do Prywatnego Żłobka "Liliputki" jest:
- Podpisanie umowy cywilno - prawnej (zwanej dalej Umową)
- Złożenie karty zgłoszeniowej dziecka
- Wpłacenie wpisowego oraz przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego
5.  Do żłobka przyprowadzane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu.
- Zapisy prowadzone są przez cały rok.
- Wpisowe jest jednorazowe i bezzwrotne.
- Przy korzystaniu z opieki weekendowej rodzic zoobowiązany jest do zgłoszenia jeden dzień wcześniej.
6.  Opłata za pobyt dziecka płatna do 10 dnia każdego miesiąca gotówką lub na konto bankowe żłobka.
- W przypadku zalegania z opłatą żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy.
- W przypadku nieobecności dziecka, rodzice są zoobowiązani powiadomić żłobek najpóźniej do 8.00 w dniu nieobecności.
- Rodzice mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe.
- Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w karcie zgłoszeniowej wypełnionej i podpisanej przez rodziców po  okazaniu dowodu tożsamości.
- Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia przez prawnego opiekuna dziecka.
7.   Prywatny Żłobek "Liliputki" zapewnia dziecku:
- Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno - wychowawczą
- Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zajęcia edukacyjne i artystyczne
- Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry
- Organizowanie spotkań rodziców z kadrą
- Indywidualną opiekę dostosowaną do własnego tempa rozwoju.